Προϋποθέσεις Συμμετοχής

proipothesis simetoxis

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία»

Να μην έχουν κώλυμα συμμετοχής κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση κοινή και στην υπηρεσία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην έχουν αποστερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων λόγω καταδίκης τους και για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή της στέρησης.

γ) Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα που αναφέρεται στην περίπτωση α, ακόμη και αν το έγκλημα παραγράφηκε.

δ) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας, διάρκειας μεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκλημα που πηγάζει από δόλο.

ε) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό καθεστώς συνδυασμού των δύο προηγούμενων.

στ) Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημόσια επιχείρηση ή οργανισμό κοινής ωφελείας, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή καταγγελίας της σύμβασης εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. Σημείωση: Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν την ανικανότητα για διορισμό, εκτός αν το κώλυμα έχει αρθεί με προεδρικό διάταγμα απονομής χάριτος που εκδόθηκε κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος.

ζ) Να κατέχουν τα δηλωθέντα προσόντα ή ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικά κλπ), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή- μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.